BelpsHonlap:


SOFTPEX KFT

Statisztika

Statisztikai adatok:

K 2019. 1. negyedv 142.76% 2. negyedv 136.60%

VSM 2019. 1. negyedv B kat elmlet 47.06% gyakorlat 25% 2.negyedv elmlet 56,52% gyakorlat 50%

KK 2019. 1. negyedv 183000Ft 2. negyedv 207000Ft

K 2018 I. negyedv 140,34% 4.negyedv 137.64%

KK 2018 1. 2. 3. 4. negyedv 176200Ft

Vsm 2018 I. negyedv B kat elmlet 47% gyakorlat 50% 4.negyedv elmlet 46.52%

 

Baksai Autsiskola - Balatonalmdi, Lehel utca 27. Telefon: 88/430-107, 30/916-3286, 30/500-7695